تولید کننده ابزارهای سبک نما
نماهای پیش ساخته رومی
ابزار پیش ساخته سبک
ابزار نما
ابزارهای نما - ابزارهای پیش ساخته - نمای سبک
شرکت درکا - تولید کننده نماهای پیش ساخته
ابزارهای سبک نما
تولید ابزار پیش ساخته
شرکت درکا - ابزار سبک نما - ابزار پیش ساخته نما - نمای پیش ساخته
عایق حرارتی نمای ساختمان - اتیکس
شرکت درکا – ملات چسبی – بتونه چسبی – پرایمر نما
ابزارهای سبک - نمای فوم - عایق حرارتی - نماهای سبک ساختمان
تولید کننده نمای سبک ساختمانی
شرکت درکا - نمای عایق - نمای پیش ساخته
نماهای پیش ساخته رومی
ابزار پیش ساخته سبک
ابزار نما
ابزارهای نما - ابزارهای پیش ساخته - نمای سبک
شرکت درکا - تولید کننده نماهای پیش ساخته
ابزارهای سبک نما
تولید ابزار پیش ساخته
شرکت درکا - ابزار سبک نما - ابزار پیش ساخته نما - نمای پیش ساخته
عایق حرارتی نمای ساختمان - اتیکس
شرکت درکا – ملات چسبی – بتونه چسبی – پرایمر نما
ابزارهای سبک - نمای فوم - عایق حرارتی - نماهای سبک ساختمان
تولید کننده نمای سبک ساختمانی
شرکت درکا - نمای عایق - نمای پیش ساخته
نماهای پیش ساخته رومی
ابزار پیش ساخته سبک
ابزار نما
ابزارهای نما - ابزارهای پیش ساخته - نمای سبک
شرکت درکا - تولید کننده نماهای پیش ساخته
ابزارهای سبک نما
تولید ابزار پیش ساخته
شرکت درکا - ابزار سبک نما - ابزار پیش ساخته نما - نمای پیش ساخته
عایق حرارتی نمای ساختمان - اتیکس
شرکت درکا – ملات چسبی – بتونه چسبی – پرایمر نما
ابزارهای سبک - نمای فوم - عایق حرارتی - نماهای سبک ساختمان
تولید کننده نمای سبک ساختمانی
شرکت درکا - نمای عایق - نمای پیش ساخته
تولید ابزار پیش ساخته
شرکت درکا - تولید کننده نماهای پیش ساخته
نمای سبک

  

  

  

  

پروژه شفق (برج باغ)


تعداد ساختمان : 2 بلوک

مکان پروژه : استان البرز

سال اجراء : 1397

کارفرما : بخش خصوصي

متراژ نما : 10000 متر 

تعداد طبقات : 10

نمای عایق سبک
ابزار نما فوم
ابزار سبک نما

سازمان نظام مهندسي


مکان پروژه : استان البرز

سال اجراء : 1397

کارفرما : شرکت کيسون

متراژ نما : 800 متر مربع

تعداد طبقات : 4

شرکت درکا نمای عایق

پروژه گلشهر


مکان پروژه : استان البرز

سال اجراء : 1395

کارفرما : بخش خصوصي

متراژ نما : 3000 متر مربع

تعداد طبقات : 6

ابزار سبک نما
ابزار سبک نما
ابزارهای پیش ساخته نما
ابزار سبک نما
ابزار پیش ساخته نما
نمای پیش ساخته

  

نمای سبز

Copyright © 2012, Derka Novin. All Rights Reserved

نمای ساختمان

ساختمان سازمان نظام مهندسي


ساخنمان سبز

نمای عایق درکا نوین
ابزار پیش ساخته نما
ابزار کلاسیک سبک نما
سبک سازی نما

ساختمان سازمان نظام مهندسي

درکا نوین نما - نمای پیش ساخته عایق - نمای پیش ساخته سبک- ابزار پیش ساخته - ابزار سبک نما - نمای پیش ساخته - ابزار سبک نما - ستون سبک - تاج پیش ساخته - قاب سبک نما
نمای پیش ساخته درکا

Facade Insulation Systems

درکا نوین - نمای عایق - ابزارپیش ساخته نما - ابزار سبک - نمای پیش ساخته

اولين توليد کننده نسل جديد نمای پيش ساخته عايق و سبک

توليد کننده جديد ترين و زيباترين نماهای عايق (حرارتي و صوتي)

نمای پیش ساخته
ابزار پیش ساخته نما
نمای سبک
ابزار نمای پیش ساخته

  

نمای ساختمان
نمای ساختمان

نماي پيش ساخته درکا

نمای پیش ساخته درکا

ويدئوي پروژه

بزرگترين نماي عايق حرارتي کار شده در استان البرز

نمای عایق حرارتی درکا
عایق حرارتی سبک ساختمان

پنل هاي ديوارپوش عايق (عايق حرارت تا 60%)

نمای پیش ساخته
نمای پیش ساخته